เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ อาลิส บัวสุวรรณปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์   WTMU3505, 101
VOICE
(09:30-11:30)
          
อังคาร     WTMU3505, 102
VOICE
(11:30-13:30)
 WTMU2505, 101
MUSIC3
(13:30-15:30)
 WTMU2505, 102
MUSIC3
(15:30-17:30)
 WTMU3901, 201
MUSIC3
(17:30-20:30)
 
 
พุธ
 
              
พฤหัสบดี  WTMU3901, 101
MUSIC2
(08:30-11:30)
       WTMU2412, 201
VOICE
(17:30-20:30)
 
ศุกร์  WTMU2412, 101
VOICE
(08:30-11:30)
   WTMU1412, 101
VOICE
(13:30-16:30)
     
อาทิตย์  WTMU3505, 201
VOICE
(08:30-10:30)
    WTMU2505, 201
VOICE
(13:30-15:30)
   WTMU1412, 201
VOICE
(17:30-20:30)
 
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  ENGL3702  English for Specific Career Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
123(C) 4 มี.ค. 2562
เวลา 13:00-15:00
15-0605 (ชั้น 6)
-
  ENGL3701  English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
204(C) 4 มี.ค. 2562
เวลา 17:30-19:30
15-0605 (ชั้น 6)
-
หมายเหตุ :   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 28)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0901
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 9,10

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0804
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 5,6,7

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 29)


ห้องทำงานสาขาวิชาดนตรีสากล
อีเมลล์
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071