เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ อาลิส บัวสุวรรณปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์       WTMU3108, 101
MUSIC2
(13:30-15:30)
   WTMU2411, 201
VOICE
(17:30-20:30)
  
อังคาร       WTMU3421, 101
ทางเดิน 2
(13:30-16:30)
      
พุธ  WTMU1411, 101
VOICE
(08:30-11:30)
           
พฤหัสบดี        WTMU2601, 101
REHEARS2
(14:30-17:30)
     
ศุกร์    WTMU3604, 101
MUSIC2
(10:30-12:30)
  WTMU2411, 101
VOICE
(13:30-16:30)
      
อาทิตย์            WTMU1411, 201
VOICE
(18:30-21:30)
 
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  COMM3101  Ethics in Communication Arts
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางนิเทศศาสตร์
102(C) 1 ต.ค. 2561
เวลา 08:30-10:30
2976
-
  MNGT1102  Principles of Management and Business Ethics
หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
103(C) 1 ต.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
2976
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 28)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0901
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 9,10

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0701
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 5,6,7

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 29)


ห้องทำงานสาขาวิชาดนตรีสากล
อีเมลล์
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071