เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ ปองภพ สุกิตติวงศ์ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์  WTMU3422, 102
ทางเดิน 2
(08:30-12:30)
  WTMU2102, 101
ทางเดิน 2
(13:30-15:30)
      
อังคาร  WTMU1302, 121
COM_MUSIC
(08:30-12:30)
      WTMU4904, 240
BASS
(17:30-20:30)
 
พุธ  WTMU2502, 101
REHEARS2
(08:30-10:30)
           
 
พฤหัสบดี
 
              
ศุกร์  WTMU1302, 122
COM_MUSIC
(08:30-12:30)
         
อาทิตย์        WTMU3901, 201
MUSIC2
(14:30-17:30)
    
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  HRDM1101  Human Resources Management and Development
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
222(C) 26 ก.พ. 2560
เวลา 09:40-11:40
15-0604 (ชั้น 6)
-
  GELE1002  English for Work
ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
221(C) 26 ก.พ. 2560
เวลา 13:00-14:30
15-0604 (ชั้น 6)
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0802
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0902 - 15-1009)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0801
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0508, 15-0603 ถึง 15-0608, 15-0703 ถึง 15-0709

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงานเลขที่ 33 หมู่บ้านแก้ววิลล่า 2 หมู่ 11 ถ.ลาดพร้าววังหิน
อีเมลล์pongpobguitar@gmail.com
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2541-7744, 0-2942-6900-99 ต่อ 7012 - 7017