เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ ดนตร์ เพ่งบุญปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
                                                                              
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    WTMU3107, 103
MUSIC4
(10:30-12:30)
      WTMU2103, 201
MUSIC3
(17:30-19:30)
 
อังคาร  WTMU2103, 101
MUSIC1
(08:30-10:30)
    WTMU3107, 102
MUSIC1
(13:30-15:30)
 WTMU3107, 101
MUSIC1
(15:30-17:30)
 WTMU3107, 201
MUSIC2
(17:30-19:30)
 
พุธ    WTMU2103, 102
MUSIC3
(10:30-12:30)
        
พฤหัสบดี       WTMU3408, 101
GUITAR
(13:30-17:30)
   
ศุกร์  WTMU2408, 101
GUITAR
(08:30-12:30)
        
อาทิตย์  WTMU3407, 201
GUITAR
(08:30-12:30)
        
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  EDUC2301  Measurement and Educational Evaluation
การวัดและประเมินผลการศึกษา
101(C) 24 ก.พ. 2560
เวลา 08:30-10:30
34-302
-
  EDUC2301  Measurement and Educational Evaluation
การวัดและประเมินผลการศึกษา
102(C) 24 ก.พ. 2560
เวลา 08:30-10:30
34-302
-
  EDUC2301  Measurement and Educational Evaluation
การวัดและประเมินผลการศึกษา
104(C) 24 ก.พ. 2560
เวลา 08:30-10:30
34-302
-
  BENG1102  Business English 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
102(C) 24 ก.พ. 2560
เวลา 13:00-15:00
34-302
-
  BENG1102  Business English 2
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
103(C) 24 ก.พ. 2560
เวลา 13:00-15:00
34-302
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0802
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0902 - 15-1009)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0801
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0508, 15-0603 ถึง 15-0608, 15-0703 ถึง 15-0709

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงาน
อีเมลล์
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2541-7744, 0-2942-6900-99 ต่อ 7012 - 7017