เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ ดนตร์ เพ่งบุญปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์  WTMU4904, 102
MUSIC3
(08:30-14:30)
     
อังคาร  WTMU3105, 140
REHEARS1
(08:30-10:30)
         
พุธ  WTMU4904, 101
MUSIC2
(08:30-11:30)
   WTMU2102, 140
MUSIC1
(13:30-15:30)
    
พฤหัสบดี  WTMU3407, 101
GUITAR
(08:30-11:30)
    WTMU4904, 101
MUSIC1
(14:30-17:30)
  
ศุกร์  WTMU2102, 101
MUSIC1
(08:30-10:30)
 WTMU2102, 102
MUSIC1
(10:30-12:30)
  WTMU3107, 140
STUDIO(ดนตรี))
(13:30-15:30)
    
อาทิตย์  WTMU3407, 201
GUITAR
(08:30-11:30)
      WTMU2102, 201
MUSIC1
(16:30-18:30)
 
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  COMM3101  Ethics in Communication Arts
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางนิเทศศาสตร์
102(C) 1 ต.ค. 2561
เวลา 08:30-10:30
2981
-
  COMM3101  Ethics in Communication Arts
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางนิเทศศาสตร์
103(C) 1 ต.ค. 2561
เวลา 08:30-10:30
2981
-
  MNGT1102  Principles of Management and Business Ethics
หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
102(C) 1 ต.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
2981
-
  MNGT1102  Principles of Management and Business Ethics
หลักการจัดการและจริยธรรมทางธุรกิจ
103(C) 1 ต.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
2981
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 28)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0901
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 9,10

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0701
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 5,6,7

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 29)


ห้องทำงาน
อีเมลล์
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071