เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ ภัทราวุธ บุญประคองปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์           ELCI3901, 221
ก6/4
(17:30-20:30)
  
อังคาร       ELCI2201, 121
ก6/4
(13:30-17:30)
 ELCI2205, 221
ก6/4
(17:30-21:30)
 
พุธ  ELCI2205, 121
ก6/4
(08:30-12:30)
          
พฤหัสบดี  ELCI1203, 121
ก6/4
(08:30-11:30)
  ELCI1203, 121
ก6/4
(12:30-14:30)
        
ศุกร์       ELEC3501, 140
ก6/4
(13:30-17:30)
     
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  TRHM2103  Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
101(C) 28 ก.พ. 2561
เวลา 14:10-16:10
15-1004 (ชั้น10)
-
  GESC1101  Information Technology and Communication
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
221(C) 28 ก.พ. 2561
เวลา 17:30-18:30
15-1004 (ชั้น10)
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0802
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0902 - 15-1009)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0801
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0508, 15-0603 ถึง 15-0608, 15-0703 ถึง 15-0709

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงาน
อีเมลล์
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071