เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ ณภัทร พิริยกิตต์ศรันย์ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  WTMU4904, 102
MUSIC3
(08:30-14:30)
    WTMU2413, 201
DRUMS
(17:30-20:30)
  
อังคาร  WTMU2504, 140
MUSIC3
(08:30-10:30)
 WTMU3502, 140
REHEARS1
(10:30-12:30)
          
พุธ  WTMU1413, 101
DRUMS
(08:30-11:30)
           
พฤหัสบดี  WTMU3413, 101
DRUMS
(08:30-11:30)
           
ศุกร์  WTMU3501, 101
REHEARS2
(08:30-10:30)
    WTMU2413, 101
DRUMS
(13:30-16:30)
      
อาทิตย์       WTMU3501, 201
REHEARS1
(13:30-15:30)
 WTMU3413, 201
DRUMS
(15:30-18:30)
 WTMU1413, 201
DRUMS
(18:30-21:30)
 
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับอาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงาน
อีเมลล์
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071