เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ ณภัทร พิริยกิตต์ศรันย์ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  WTMU2504, 140
MUSIC4
(08:30-10:30)
 WTMU3502, 140
REHEARS1
(10:30-12:30)
      WTMU3414, 240
DRUMS
(17:30-21:30)
 
อังคาร   WTMU2502, 101
REHEARS2
(09:30-11:30)
       WTMU2504, 240
MUSIC4
(17:30-19:30)
   
 
พุธ
 
               
พฤหัสบดี       WTMU3422, 103
ทางเดิน 2
(13:30-16:30)
  WTMU2414, 201
DRUMS
(17:30-20:30)
  
ศุกร์  WTMU2414, 101
DRUMS
(08:30-11:30)
   WTMU1414, 101
DRUMS
(13:30-16:30)
      
อาทิตย์  WTMU2502, 201
REHEARS1
(08:30-10:30)
        WTMU1414, 201
DRUMS
(17:30-20:30)
  
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  LAWS2501  Business Laws
กฎหมายธุรกิจ
102(C) 27 ก.พ. 2562
เวลา 08:30-10:30
2841
-
  LAWS2501  Business Laws
กฎหมายธุรกิจ
103(C) 27 ก.พ. 2562
เวลา 08:30-10:30
2841
-
  GEIG1001  Thailand in a Changing World
ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
104-(C) 7 พ.ค. 2562
เวลา 08:30-09:30
2862
  TRHM3110  Logistics for Tourism Industry
โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
101-(C) 7 พ.ค. 2562
เวลา 09:40-11:40
2862
  TRHM3110  Logistics for Tourism Industry
โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
102-(C) 7 พ.ค. 2562
เวลา 09:40-11:40
2862
  GEHS1102  Self-Development for Happiness in Life
การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
103-(C) 8 พ.ค. 2562
เวลา 08:30-09:30
2851
  COMM3307  Strategy and Creativity for Advertising
กลยุทธ์และการสร้างสรรค์งานโฆษณา
101-(C) 8 พ.ค. 2562
เวลา 09:40-11:10
2851
  COMM3307  Strategy and Creativity for Advertising
กลยุทธ์และการสร้างสรรค์งานโฆษณา
102-(C) 8 พ.ค. 2562
เวลา 09:40-11:10
2851
  GETL1101  Chinese in Daily Life
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
101-(C) 8 พ.ค. 2562
เวลา 13:00-14:00
2851
  FOOD2110  Nutrition for Sports and Exercises
โภชนาศาสตร์ทางการกีฬาและการออกกำลังกาย
101-(C) 8 พ.ค. 2562
เวลา 14:40-16:10
2851
  FOOD2110  Nutrition for Sports and Exercises
โภชนาศาสตร์ทางการกีฬาและการออกกำลังกาย
102-(C) 8 พ.ค. 2562
เวลา 14:40-16:10
2851
หมายเหตุ :   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 28)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0901
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 9,10

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0804
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 5,6,7

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 29)


ห้องทำงาน
อีเมลล์
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071