เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตรปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
                                                                  
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
           
อังคาร  ARTD3301, 101
32-504
(08:30-12:30)
  ARTD2304, 101
32-504
(13:30-17:30)
 
 
พุธ
 
           
 
พฤหัสบดี
 
           
 
ศุกร์
 
           
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  GEHS1101  Aesthetics of Life
สุนทรียภาพของชีวิต
122(C) 22 ก.พ. 2560
เวลา 08:30-09:30
34-502
-
  CHEM2205  Fundamental Organic Chemistry
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
122(C) 22 ก.พ. 2560
เวลา 09:40-11:10
34-502
-
  COMM3102  Communication for Community Network Development
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
102(C) 22 ก.พ. 2560
เวลา 09:40-11:10
34-502
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0802
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0902 - 15-1009)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0801
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0508, 15-0603 ถึง 15-0608, 15-0703 ถึง 15-0709

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงานสาขาวิชาศิลปกรรม อาคาร3/1 ห้อง311/2
อีเมลล์prachid@prachid.com
ชั่วโมงการทำงานhttp://sites.google.com/site/prachidportfolio/calendar
เว็ปไซต์http://www.prachid.com
Profile URL & Contact : http://sites.google.com/site/prachidportfolio

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2541-7744, 0-2942-6900-99 ต่อ 7012 - 7017