เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้นปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จันทร์
 
              
อังคาร  ELCI4401, 121
ก6/4
(08:30-12:30)
    ELEC4901, 101
ก6/2
(15:30-17:30)
    
พุธ  ENGL3702, 126
ก6/2
(08:30-11:30)
 ELEC4902, 140
ก5/3
(11:30-14:30)
       
พฤหัสบดี      ELEC4902, 140
ก5/3
(12:30-15:30)
   ENGL3701, 226
ก5/2
(17:30-20:30)
 
ศุกร์  ELCI1401, 121
ก5/3
(08:30-12:30)
         
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  ENGL3701  English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
221(C) 6 มี.ค. 2561
เวลา 17:30-19:30
2871
-
  ENGL3701  English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
222(C) 6 มี.ค. 2561
เวลา 17:30-19:30
2871
-
  ENGL3701  English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
223(C) 6 มี.ค. 2561
เวลา 17:30-19:30
2871
-
  ENGL3701  English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
224(C) 6 มี.ค. 2561
เวลา 17:30-19:30
2871
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0802
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0902 - 15-1009)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0801
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0508, 15-0603 ถึง 15-0608, 15-0703 ถึง 15-0709

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงานเลขที่ 349/28 ถ.รัชดาภิเษก
อีเมลล์sampan9999@gmail.com
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์http://www.elecnet.chandra.ac.th/sampan

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071