เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัมพันธ์ แหล่งป่าหมุ้นปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  ELCI2101, 101
ก6/4
(08:30-11:30)
       ENGL3701, 207
ก5/2
(17:30-20:30)
  
อังคาร        ELCI1101, 101
ก5/2
(14:30-17:30)
 ELCI4402, 201
ก5/3
(17:30-21:30)
 
พุธ  ELCI4402, 101
ก6/2
(08:30-12:30)
          
พฤหัสบดี  ENGL3701, 112
ก6/4
(08:30-11:30)
       ELCI1401, 201
ก5/2
(17:30-21:30)
 
ศุกร์       ELEC3201, 140
ก5/3
(13:30-16:30)
      
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  ACCT1101  Principles of Accounting 1
การบัญชีขั้นต้น1
102(C) 1 ต.ค. 2561
เวลา 08:30-10:30
15-0905 (ชั้น 9)
-
  ENGL3701  English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
103(C) 1 ต.ค. 2561
เวลา 13:00-15:00
15-0905 (ชั้น 9)
-
  ENGL3701  English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
204(C) 1 ต.ค. 2561
เวลา 17:30-19:30
15-0905 (ชั้น 9)
-
  ENGL3701  English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
206(C) 1 ต.ค. 2561
เวลา 17:30-19:30
15-0905 (ชั้น 9)
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 28)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0901
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 9,10

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0701
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 5,6,7

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 29)


ห้องทำงานเลขที่ 349/28 ถ.รัชดาภิเษก
อีเมลล์sampan9999@gmail.com
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์http://www.elecnet.chandra.ac.th/sampan

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071