เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ พิสิษฐ์ เอมดวงปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
                                                                              
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
 
จันทร์
 
             
อังคาร  WTMU1302, 121
COM_MUSIC
(08:30-12:30)
      WTMU2502, 221
REHEARS1
(17:30-19:30)
 
พุธ   WTMU2502, 121
REHEARS2
(09:30-11:30)
 WTMU1502, 122
REHEARS1
(11:30-13:30)
 WTMU2306, 140
MUSIC1
(13:30-17:30)
   
 
พฤหัสบดี
 
             
ศุกร์  WTMU1302, 122
COM_MUSIC
(08:30-12:30)
        
อาทิตย์     WTMU1302, 221
COM_MUSIC
(11:30-15:30)
     
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับอาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0802
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0902 - 15-1009)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0801
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0508, 15-0603 ถึง 15-0608, 15-0703 ถึง 15-0709

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงาน331/1 อาคาร 3/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมลล์pisitaim@gmail.com
ชั่วโมงการทำงาน16
เว็ปไซต์http://music.chandra.ac.th , http://musicnet.chandra.ac.th

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071