เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ พิสิษฐ์ เอมดวงปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
                                    
 
 Day/Time 
 
17:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  WTMU3310, 201
COM_MUSIC
(17:30-21:30)
 
อังคาร  WTMU2501, 221
REHEARS1
(17:30-21:30)
 
พุธ  WTMU3310, 201
COM_MUSIC
(17:30-21:30)
 
 
พฤหัสบดี
 
      
 
ศุกร์
 
      
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับอาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0802
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0902 - 15-1009)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0801
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0508, 15-0603 ถึง 15-0608, 15-0703 ถึง 15-0709

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงาน331/1 อาคาร 3/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมลล์pisitaim@gmail.com
ชั่วโมงการทำงาน16
เว็ปไซต์http://music.chandra.ac.th , http://musicnet.chandra.ac.th

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071