เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ พิสิษฐ์ เอมดวงปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์       WTMU2308, 101
COM_MUSIC
(13:30-17:30)
 WTMU2407, 201
GUITAR
(17:30-20:30)
  
 
อังคาร
 
               
พุธ  WTMU2501, 101
REHEARS1
(08:30-10:30)
 WTMU2501, 102
REHEARS1
(10:30-12:30)
          
พฤหัสบดี           WTMU1202, 201
MUSIC1
(17:30-20:30)
  
ศุกร์  WTMU1301, 101
COM_MUSIC
(08:30-12:30)
  WTMU2407, 101
GUITAR
(13:30-16:30)
      
อาทิตย์           WTMU2308, 201
STUDIO(ดนตรี))
(17:30-21:30)
 
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  ENGL3702  English for Specific Career Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
105(C) 2 ต.ค. 2561
เวลา 08:30-10:30
15-0604 (ชั้น 6)
-
  HRDM1101  Human Resources Management and Development
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
102(C) 2 ต.ค. 2561
เวลา 14:10-16:10
15-0604 (ชั้น 6)
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 28)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0901
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 9,10

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0701
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 5,6,7

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 29)


ห้องทำงาน331/1 อาคาร 3/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมลล์pisitaim@gmail.com
ชั่วโมงการทำงาน16
เว็ปไซต์http://music.chandra.ac.th , http://musicnet.chandra.ac.th

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071