เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ พิสิษฐ์ เอมดวงปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                  
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
           
อังคาร  WTMU1302, 101
COM_MUSIC
(08:30-12:30)
      
พุธ  WTMU1502, 101
REHEARS1
(08:30-10:30)
 WTMU1502, 102
REHEARS1
(10:30-12:30)
      
 
พฤหัสบดี
 
           
ศุกร์  WTMU1302, 102
COM_MUSIC
(08:30-12:30)
      
อาทิตย์     WTMU1502, 201
REHEARS1
(11:30-13:30)
 WTMU1302, 201
COM_MUSIC
(13:30-17:30)
 
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  ACCT1103  Principles of Accounting
หลักการบัญชี
101(C) 27 ก.พ. 2562
เวลา 13:00-15:00
2851
-
  ACCT1103  Principles of Accounting
หลักการบัญชี
103(C) 27 ก.พ. 2562
เวลา 13:00-15:00
2851
-
หมายเหตุ :   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 28)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0901
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 9,10

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0804
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 5,6,7

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 29)


ห้องทำงาน331/1 อาคาร 3/1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อีเมลล์pisitaim@gmail.com
ชั่วโมงการทำงาน16
เว็ปไซต์http://music.chandra.ac.th , http://musicnet.chandra.ac.th

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071