เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ จุฑามาส หิรัญกูลปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  WTMU4901, 101
MUSIC2
(08:30-12:30)
          
อังคาร           WTMU1101, 201
MUSIC2
(17:30-21:30)
 
พุธ  WTMU1407, 101
GUITAR
(08:30-11:30)
           
พฤหัสบดี  WTMU1101, 101
MUSIC2
(08:30-12:30)
  WTMU1101, 102
MUSIC2
(13:30-17:30)
     
ศุกร์     WTMU1100, 101
15-0905 (ชั้น 9)
(11:30-13:30)
         
อาทิตย์            WTMU1407, 201
GUITAR
(18:30-21:30)
 
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


ตารางคุมสอบอาจารย์
รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  FINB1101  Business Finance
การเงินธุรกิจ
101(C) 2 ต.ค. 2561
เวลา 08:30-10:30
15-0705 (ชั้น 7)
-
  FINB1101  Business Finance
การเงินธุรกิจ
102(C) 2 ต.ค. 2561
เวลา 08:30-10:30
15-0705 (ชั้น 7)
-
  HRDM1101  Human Resources Management and Development
การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
104(C) 2 ต.ค. 2561
เวลา 14:10-16:10
15-0705 (ชั้น 7)
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 28)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0901
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 9,10

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคาร 15 ห้อง 15-0701
อาคารที่รับผิดชอบ อาคาร 15 ชั้น 5,6,7

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 29)


ห้องทำงานอาคารมานิจชุมสาย โปรแกรมสาขาวิชาดนตรีสากล
อีเมลล์
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071