เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ จุฑามาส หิรัญกูลปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  WTMU1102, 121
MUSIC3
(08:30-12:30)
  WTMU1102, 122
MUSIC3
(13:30-17:30)
     
อังคาร  WTMU1408, 122
GUITAR
(08:30-11:30)
         WTMU2503, 202
MUSIC4
(19:30-21:30)
 
พุธ       WTMU2504, 103
MUSIC3
(13:30-15:30)
   WTMU1408, 221
GUITAR
(17:30-21:30)
 
พฤหัสบดี           WTMU1102, 221
MUSIC3
(17:30-21:30)
 
ศุกร์       WTMU1408, 121
GUITAR
(13:30-16:30)
      
อาทิตย์           WTMU1101, 201
MUSIC3
(17:30-19:30)
 WTMU2503, 201
MUSIC3
(19:30-21:30)
 
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  FINB1101  Business Finance
การเงินธุรกิจ
102(C) 22 ก.พ. 2560
เวลา 09:40-11:40
15-0608 (ชั้น 6)
-
  FINB1101  Business Finance
การเงินธุรกิจ
103(C) 22 ก.พ. 2560
เวลา 09:40-11:40
15-0608 (ชั้น 6)
-
  GELE1001  English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
121(C) 22 ก.พ. 2560
เวลา 13:00-14:30
15-0608 (ชั้น 6)
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0802
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0902 - 15-1009)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0801
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0508, 15-0603 ถึง 15-0608, 15-0703 ถึง 15-0709

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงานอาคารมานิจชุมสาย โปรแกรมสาขาวิชาดนตรีสากล
อีเมลล์
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2541-7744, 0-2942-6900-99 ต่อ 7012 - 7017