เมนูหลัก


Photo
ตารางสอนอาจารย์
อาจารย์ วิชัย จิตต์ประสงค์ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์  ELCI2601, 121
ก5/2
(08:30-11:30)
   ELEC3603, 101
ก5/2
(13:30-17:30)
     
 
อังคาร
 
               
พุธ  ELCI1301, 121
ก5/2
(08:30-12:30)
          
พฤหัสบดี  ELCI3603, 121
ก5/2
(08:30-12:30)
          
ศุกร์  ELCI2204, 121
ก5/2
(08:30-11:30)
           
อาทิตย์     ELCI2204, 221
ก5/2
(11:30-14:30)
    ELCI1301, 221
ก5/2
(17:30-21:30)
 
 * ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในตารางเรียนประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม อาคารและห้องเรียน ตามลำดับ


รหัสวิชาชื่อวิชากลุ่มสอบกลางภาคสอบปลายภาค
  GETL1104  Korean in Daily Life
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
121(C) 28 ก.พ. 2561
เวลา 13:00-14:00
15-0907 (ชั้น 9)
-
  ARTD1105  Fundamental Printing
ภาพพิมพ์เบื้องต้น
121(C) 28 ก.พ. 2561
เวลา 14:10-15:40
15-0907 (ชั้น 9)
-
  ARTD1105  Fundamental Printing
ภาพพิมพ์เบื้องต้น
122(C) 28 ก.พ. 2561
เวลา 14:10-15:40
15-0907 (ชั้น 9)
-
  GETL1101  Chinese in Daily Life
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
221(C) 28 ก.พ. 2561
เวลา 17:30-18:30
15-0907 (ชั้น 9)
-
  GETL1101  Chinese in Daily Life
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
222(C) 28 ก.พ. 2561
เวลา 17:30-18:30
15-0907 (ชั้น 9)
-
หมายเหตุ   C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว


อาจารย์ผู้คุมสอบกรุณารับข้อสอบที่

คณะศึกษาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคาร 34 ชั้น 2
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 34)

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองกลางอยู่ที่ห้องรับรองอาคาร 28 ห้อง 2811
อาคารที่รับผิดชอบ (อาคาร 2831 - 2882)

คณะวิทยาศาสตร์ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0802
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0902 - 15-1009)

คณะวิทยาการจัดการ กองกลางอยู่ที่อาคารกาญจนาภิเษก ชั้นที่ 8 ห้อง 15- 0801
อาคารที่รับผิดชอบ (15-0508, 15-0603 ถึง 15-0608, 15-0703 ถึง 15-0709

คณะเกษตรและชีวภาพ กองกลางอยู่ที่อาคาร 29 ห้อง 2982
อาคารที่รับผิดชอบ (2971 - 2992)


ห้องทำงานเลขที่ 753 ถ.สุขุมวิท
อีเมลล์
ชั่วโมงการทำงาน
เว็ปไซต์

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071