มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน
ที่  จันทรเกษม ปีการศึกษา 2/2553
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ  
รหัสวิชา EAED2104 Creative Art Experiences for Early Childhood  หน่วยกิต 3 (1-4-4) กลุ่มที่ 101 ผู้สอน  ดร.จินตนา สุขสำราญ, อาจารย์ณุตรา พงษ์สุผล 
วันเวลาเรียน  Mon 14:10-16:35 223, Wed 8:30-10:05 433(จษ) วันเวลาสอบ - 
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ สาขาวิชา GPAX คะแนน สัปดาห์
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 5211202691  นายสุขสันต์ เพ็งพิทักษ์   2.94                                   
2 5211203087  นางสาวจริยา นพพันธุ์   3.12                                   
3 5211203590  นางสาวทิพย์รัตน์ คำศรี   2.67                                   
4 5211203970  นางสาวบุษราคัม เขียวโมรา   3.10                                   
5 5211204127  นางสาวปานวาด บัวชุม   3.30                                   
6 5211204424  นางสาวพัชราพร พารารัมย์   3.19                                   
7 5211205256  นางสาวกัญภร เทียบเมือง   2.85                                   
8 5211205637  นางสาวอภิญญา ปัญญารส   3.30                                   
9 5211205801  นางสาวอาภัสรา ตรงดี   3.42                                   
10 5211206833  นางสาวพรรณนิกา ฉุยฉาย   3.36                                   
11 5211206841  นางสาวพิมพ์นิภา บุญเสริม   3.31                                   
12 5211207260  นางสาวยุพา ประดับเพ็ชร   3.08                                   
13 5211207278  นางสาวศิริลักษณ์ มีตน   2.88                                   
14 5211207344  นางสาวเจ๊ะซาลูวานิง เจ๊ะอารง   2.70                                   
15 5211207419  นางสาวจินตนา พงษ์สระพัง   3.15                                   
16 5211207427  นางสาวสุมาพร พลคำสิงห์   3.02                                   
17 5211207435  นางสาวเสาวลักษณ์ วงค์ชาชม   2.72                                   
18 5211207617  นางสาวศรีวิไล เสมอใจ   3.00                                   
19 5211207690  นางสาวกรรณิการ์ อินทชิต   2.91                                   
20 5211208003  นางสาวจุฑารัตน์ หมั่นภักดี   2.82                                   
21 5211208573  นางสาววิภาวดี จันดี (มีหนี้ค้างชำระ)   2.53                                   
22 5211208615  นางสาวสุภาวดี ถาวรัตน์   3.41                                   
23 5211209787  นางสาวเอื้อมพร มาลัย   2.67                                   
24 5211209795  นางสาวพอหทัย มาณพ   3.00                                   
25 5211209837  นางสาวปนัดดา มากดี   3.19                                   
26 5211209902  นางสาวอรอุมา รักษ์แดง   3.31                                   
27 5211210041  นางสาวศิริรัตน์ เกตุอินทร์   2.81                                   
28 5211210546  นางสาววรรณวิศา ทวะกาญจน์   3.13                                   
29 5211210553  นางสาวธนาภรณ์ อำลอย   3.29                                   
30 5212000706  นางสาวจริยา  ไพรสว่าง    2.82                                   
31 5212000722  นางสาวจุฑารัตน์  อินเสมียน    2.90                                   
32 5212000797  นางสาวปิยะนุช  อินทร์นวน    2.58                                   
33 5212000813  นางสาวมุกดา  ยางแก    2.93                                   
34 5212000821  นางสาวราฟีต้า   หมายเก    3.28                                   
35 5212000839  นางสาวสุกัญญา ปานอุทัย   3.00                                   
36 5311215866  นางสาวจิตราภรณ์ คชเชนทร์   3.41                                   
37 5311215882  นางสาวจุฑาทิพย์ สุขขี   2.79