เมนูหลัก

หมู่เรียน
คณะ   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชารับเข้ายังไม่มารายงานตัว หรือ สภาพไม่ปกติจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
วท.บ.621(4)/1วิทยาการคอมพิวเตอร์137013
วท.บ.621(4)/2เทคโนโลยีสารสนเทศ189018
วท.บ.621(4)/21เทคโนโลยีมัลติมีเดีย3222032
วท.บ.621(4)/6วิทยาศาสตร์การกีฬา118530118
วท.บ.621(4)/7วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม7207
วท.บ.621(4)/13เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา176017
อส.บ.621(4)/1อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม21402
อส.บ.621(4)/2เทคโนโลยีการผลิต7407
ศศ.บ.621(4)/22อาหารและโภชนาการ4323043
วท.บ.621(4)/10วิทยาการเครื่องสำอางและนวัตกรรมสมุนไพร0200
ค.บ.621(4)/3วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)309029
ค.บ.621(4)/8ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)5205
ค.บ.621(4)/1คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)4132041
ค.บ.621(4)/12เคมี (ค.บ. 4 ปี)4504
ค.บ.621(4)/13ชีววิทยา (ค.บ. 4 ปี)1119011
ค.บ.621(4)/14คอมพิวเตอร์ (ค.บ. 4 ปี)3003
3512090350 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071