เมนูหลัก

หมู่เรียน
คณะ   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชารับเข้าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
วท.บ.611(4)/1วิทยาการคอมพิวเตอร์381036
วท.บ.611(4)/2เทคโนโลยีสารสนเทศ474043
วท.บ.611(4)/21เทคโนโลยีมัลติมีเดีย576051
วท.บ.611(4)/6วิทยาศาสตร์การกีฬา155260117
วท.บ.611(4)/7วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม295023
วท.บ.611(4)/13เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา3611023
อส.บ.611(4)/1อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม221208
อส.บ.611(4)/2เทคโนโลยีการผลิต182015
ศศ.บ.611(4)/22อาหารและโภชนาการ516044
ค.บ.611(5)/1คณิตศาสตร์577050
ค.บ.611(5)/3วิทยาศาสตร์ทั่วไป591055
ค.บ.611(5)/8ฟิสิกส์232020
วท.บ.612(4)/1วิทยาการคอมพิวเตอร์195013
วท.บ.612(4)/2 (ปิด)เทคโนโลยีสารสนเทศ0000
วท.บ.612(4)/7เทคโนโลยีมัลติมีเดีย217014
อส.บ.612(4)/2เทคโนโลยีการผลิต223019
654980531 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071