เมนูหลัก

หมู่เรียน
คณะ   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชารับเข้ายังไม่มารายงานตัว หรือ สภาพไม่ปกติจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
วท.บ.611(4)/1วิทยาการคอมพิวเตอร์386037
วท.บ.611(4)/2เทคโนโลยีสารสนเทศ472047
วท.บ.611(4)/21เทคโนโลยีมัลติมีเดีย579057
วท.บ.611(4)/6วิทยาศาสตร์การกีฬา155130147
วท.บ.611(4)/7วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม292028
วท.บ.611(4)/13เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา367035
อส.บ.611(4)/1อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม221021
อส.บ.611(4)/2เทคโนโลยีการผลิต182017
ศศ.บ.611(4)/22อาหารและโภชนาการ5110050
ค.บ.611(5)/1คณิตศาสตร์573057
ค.บ.611(5)/3วิทยาศาสตร์ทั่วไป594058
ค.บ.611(5)/8ฟิสิกส์241023
วท.บ.612(4)/1วิทยาการคอมพิวเตอร์1911019
วท.บ.612(4)/2 (ปิด)เทคโนโลยีสารสนเทศ0100
วท.บ.612(4)/7เทคโนโลยีมัลติมีเดีย217021
อส.บ.612(4)/2เทคโนโลยีการผลิต226022
655850639 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071