เมนูหลัก

หมู่เรียน
คณะ   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชารับเข้าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจบการศึกษาปกติชำระเงินแรกเข้าแผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
วท.บ.651(4)/17วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 00812
วท.บ.651(4)/22เกษตรศาสตร์ 16 001317
27002129 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071