เมนูหลัก

หมู่เรียน
คณะ   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชารับเข้ายังไม่มารายงานตัว หรือ สภาพไม่ปกติจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
วท.บ.611(4)/24วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ137012
วท.บ.611(4)/17วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร112011
249023 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071