เมนูหลัก

หมู่เรียน
คณะ   
ปีการศึกษา2559  / 1 2 3 
สาขาวิชารับเข้ายังไม่มารายงานตัว หรือ สภาพไม่ปกติจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
วท.บ.591(4)/24วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ2634018
วท.บ.591(4)/17วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2823023
5457041 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2541-7744, 0-2942-6900-99 ต่อ 7012 - 7017