เมนูหลัก

หมู่เรียน
คณะ   
ปีการศึกษา2553  / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชารับเข้าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
วท.บ.531(4)/18การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง231630
วท.บ.531(4)/19วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์15680
วท.บ.531(4)/17วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร19850
วท.บ.531(4)/20ส่งเสริมและธุรกิจเกษตร221640
7946200 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071