เมนูหลัก

หมู่เรียน
คณะ   
ปีการศึกษา2554  / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชารับเข้ายังไม่มารายงานตัว หรือ สภาพไม่ปกติจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
วท.บ.541(4)/18(ปิด)การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง (ไม่เปิด)0400
วท.บ.541(4)/19(ปิด)วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ (ไม่เปิด)01100
วท.บ.541(4)/17วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2325112
วท.บ.541(4)/20(ปิด)การส่งเสริมและธุรกิจเกษตร (ไม่เปิด)01200
วท.บ.541(4)/22เกษตรศาสตร์3817164
6169276 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071