เมนูหลัก

หมู่เรียน
คณะ   
ปีการศึกษา2552  / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชารับเข้าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
วท.บ.521(4)/18การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง16950
วท.บ.521(4)/19วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์10540
วท.บ.521(4)/17วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2816100
วท.บ.521(4)/20ส่งเสริมและธุรกิจเกษตร5320
5933210 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071