เมนูหลัก

หมู่เรียน
คณะ   
ปีการศึกษา2553  / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชารับเข้าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาจบการศึกษาปกติชำระเงินแรกเข้าแผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
วท.บ.531(4)/18การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง 23 163023
วท.บ.531(4)/19วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ 15 68015
วท.บ.531(4)/17วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 19 85019
วท.บ.531(4)/20ส่งเสริมและธุรกิจเกษตร 22 164021
794620078 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071