เมนูหลัก

แผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221206 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
ปีการศึกษาที่เข้า 2561
กลุ่ม วท.บ.611(4)/24
 
 ปีการศึกษา 1/2561   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5900009 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต
 
    9 (0-0-0)
AGSC1101 ปริทัศน์ทางการเกษตรและการประกอบการ
 Overviews of Agriculture and Entrepreneurship
    3 (2-3-4)
BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
    3 (2-3-4)
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
    3 (2-3-4)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2561   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5900009 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต
 
    9 (0-0-0)
AGSC1301 การผลิตและการจัดการเกษตรอินทรีย์
 Organic Agricultural Production and Management
    3 (2-3-4)
CHEM2205 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 Fundamental Organic Chemistry
    3 (2-3-4)
MATH1102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
    3 (3-0-6)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2562   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5900009 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9 หน่วยกิต
 
    9 (0-0-0)
AGSC2401 มาตรฐาน ข้อบังคับและกฎหมายสินค้าเกษตร
 Standards, Laws and Regulations  of Agricultural Products
    3 (3-0-6)
BIOL2401 พันธุศาสตร์
 Genetics
    3 (3-0-6)
PHYS1303 ฟิสิกส์เบื้องต้น
 Introduction to Physics
    3 (2-3-4)
รวม  4  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2562   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5900003 หมวดศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต
 
    3 (0-0-0)
AGSC2201 การประกอบการเกษตรกรรมยุคใหม่
 Modernized Agricultural Entrepreneurship
    3 (2-3-4)
AGSC2301 จุลินทรีย์ทางการเกษตร
 Agricultural Microorganisms
    3 (2-3-4)
APST3102 สถิติสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 Statistics for science Research
    3 (3-0-6)
CHEM2505 ชีวเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Biochemistry
    3 (2-3-4)
MNGT3503 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการเกษตร
 Logistics and Supply Chain Management in Agricuture
    3 (2-3-4)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2563   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AGSC3401 หลักการวิเคราะห์วัตถุดิบและผลผลิตทางการเกษตร
 Agricultural Raw Materials and Products Analysis
    3 (2-3-4)
AGSC3402 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
 Agricultural Bio-Technology
    3 (2-3-4)
AGSC3409 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์
 Animal Nutrition and Feeding
    3 (2-3-4)
AGSC3410 การจัดการสุขภาพสัตว์
 Animal Health Management
    3 (2-3-4)
AGSC3414 การผลิตและการจัดการสัตว์เฉพาะอย่าง
 Selected Animal Production and Management
    3 (2-3-4)
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 English for Academic Purposes
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2563   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AGSC3301 การจัดการของเสียจากการเกษตร
 Agricultural Waste Management
    3 (2-3-4)
AGSC3302 การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์
 Landscaping and Urban Agriculture Management
    3 (2-3-4)
AGSC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางการเกษตรและการประกอบการ
 Research Methodology in Agriculture and Entrepreneurship
    3 (3-0-6)
AGSC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพาทางการเกษตรและการประกอบการ
 Preparation for Occupational Practicum in Agriculture and Entrepreneurship
    2 (0-0-90)
AGSC4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
 Preparation for Co-operative Education in Agriculture and Entrepreneurship
    2 (0-0-90)
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
 English for Specific Career Purposes
    3 (3-0-6)
S620003 วิชาเลือกเสรี
 
    3 (0-0-0)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2564   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5200006 วิชาเอกเลือก6 นก.
 
    6 (0-0-0)
AGSC4901 สัมนาทางการเกษตรและการประกอบการ
 Seminar in Agriculture and Entrepreneurship
    2 (0-4-2)
AGSC4902 การวิจัยทางการเกษตรและการประกอบการ
 Research in Agriculture and Entrepreneurship
    3 (0-6-3)
MKRT3504 การตลาดธุรกิจเกษตร
 Agribusiness Marketing
    3 (2-3-4)
S620003 วิชาเลือกเสรี
 
    3 (0-0-0)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2564   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AGSC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตรและการประกอบการ
 Occupational Practicum in Agriculture and Entrepreneurship
    5 (0-0-400)
AGSC4804 สหกิจศึกษาทางการเกษตรและการประกอบการ
 Co-operative Education in Agriculture and Entrepreneurship
    6 (0-0-540)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071