เมนูหลัก

แผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221204 : ส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
กลุ่ม วท.บ.521(4)/20
 
 ปีการศึกษา 1/2552   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2461003 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2462003 กลุ่มวิชาภาษา
 
    3 (0-0-0)
2463001 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
    1 (0-0-0)
2464003 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
AGBE1101 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricoltural Extension
    3 (3-0-6)
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
 Agriculture and Life Sciences
    3 (3-0-6)
BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
    3 (2-3-4)
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemestry
    3 (2-3-4)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2552   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2461003 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2462003 กลุ่มวิชาภาษา
 
    3 (0-0-0)
2464003 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
AGSC1201 หลักการปฐพีวิทยา
 Elementary Soil Science
    3 (3-0-6)
ANSC1101 หลักการผลิตสัตว์
 Animal Production
    3 (3-0-6)
CHEM1201 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 Fundamental Organic Chemistry
    3 (2-3-4)
MATH1201 หลักการคณิตศาสตร์
 Principles of Mathematics
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2553   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2462003 กลุ่มวิชาภาษา
 
    3 (0-0-0)
2463003 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2465001 กลุ่มวิชาพลานามัย
 
    1 (0-0-0)
AGSC1101 หลักการผลิตพืช
 Crop Production
    3 (3-0-6)
COMM2601 เทคโนโลยีการผลิตสื่อ
 Media Technology
    3 (2-3-4)
PHYS1301 ฟิสิกส์เบื้องต้น
 Introduction to Physics
    3 (2-3-4)
STAT1101 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2553   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2463003 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2465001 กลุ่มวิชาพลานามัย
 
    1 (0-0-0)
AGBE2101 เทคนิคการถ่ายทอด
 Extension Techniques
    3 (2-3-4)
AGLS1201 ประวัติและวัฒนธรรมการเกษตร
 Agri-history and Culture
    3 (3-0-6)
ECON2101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1
 Micro-Economics 1
    3 (3-0-6)
FDST2101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 Introduction to Food Science and Technology
    3 (3-0-6)
LAWS2501 กฎหมายธุรกิจ
 Business Law
    3 (3-0-6)
MKRT3501 การตลาดธุรกิจเกษตร
 Agri-business Marketing
    3 (3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2554   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ACCT2301 การบัญชีและการเงิน
 Accounting and Financing
    3 (3-0-6)
AGBE3102 เกษตรเพื่อการพัฒนาชุมชน
 Agriculture for Community Development
    3 (3-0-6)
AGBE3301 ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
 Agro-industry Business
    3 (3-0-6)
AGBE3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
 Statistic and Research Methodology in Agri-extensionand Business
    3 (3-0-6)
AGLS2801 การศึกษาดูงานด้านเกษตรและชีวภาพ
 Field Trip in Agriculture and Life Sciences
    1 (0-2-0)
ECON2102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
 Macro - Economics 1
    3 (3-0-6)
ITSC3608 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
 Information Technology for Communication and PublicRelation
    3 (2-2-5)
TRHM2203 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 Agri-tourism
    3 (3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2554   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AGBE3601 การบริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 Agro-tourism Site Services
    3 (2-3-4)
AGBE4101 การวางแผนและการประเมินโครงการทางการเกษตร
 Project Planning and Evaluation
    3 (3-0-6)
AGBE4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
 Preparation for Professional Experience forAgri-extension and Business
    2 (0-0-90)
ITSC3609 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 Information Technology for Management
    3 (3-0-6)
ITSC3610 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 Information Technology for Agri-tourism
    3 (2-3-4)
MKRT3301 การขายและโฆษณาการท่องเที่ยว
 Tourism Sale and Advertising
    3 (3-0-6)
MKRT3502 การตลาดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 Agri-tourism Marketing
    3 (3-0-6)
MNGT3501 การจัดการการผลิตทางการเกษตร
 Agricultural Production Management
    3 (3-0-6)
TRHM4202 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
 Tour Planning and Programming
    3 (3-0-6)
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  26  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2555   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AGBE4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
 Field Experience for Agri-extension and Business
    5 (0-0-350)
AGBE4805 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
    8 (0-0-600)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2555   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AGBE3602 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 Meterology for Agro-tourism
    3 (3-0-6)
AGBE4901 สัมมนาทางส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
 Seminar in Agri-extension and Business
    1 (0-2-1)
AGBE4903 ปัญหาพิเศษทางส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
 Special Problems in Agri-extension and Business
    3 (0-6-3)
S620006 วิชาเลือกเสรี
 
    6 (0-0-0)
TRHM3212 การพัฒนาและการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 Agri-tourism Development and Management
    3 (3-0-6)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071