เมนูหลัก

แผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221202 : วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
กลุ่ม วท.บ.521(4)/19
 
 ปีการศึกษา 1/2552   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2462003 กลุ่มวิชาภาษา
 
    3 (0-0-0)
2463003 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2464003 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2465001 กลุ่มวิชาพลานามัย
 
    1 (0-0-0)
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
 Agriculture and Life Sciences
    3 (3-0-6)
ANSC2202 การผลิตและการจัดการสัตว์กระเพาะรวม
 Ruminant Production and Management
    3 (2-3-4)
BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
    3 (2-3-4)
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemestry
    3 (2-3-4)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2552   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2461003 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2462003 กลุ่มวิชาภาษา
 
    3 (0-0-0)
2463004 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
    4 (0-0-0)
ANSC2201 การผลิตและการจัดการสัตว์กระเพาะเดี่ยว
 Non-Ruminant Production and Management
    3 (2-3-4)
CHEM1201 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 Fundamental Organic Chemistry
    3 (2-3-4)
MATH1201 หลักการคณิตศาสตร์
 Principles of Mathematics
    3 (3-0-6)
PHYS1301 ฟิสิกส์เบื้องต้น
 Introduction to Physics
    3 (2-3-4)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2553   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2462003 กลุ่มวิชาภาษา
 
    3 (0-0-0)
2464003 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2465001 กลุ่มวิชาพลานามัย
 
    1 (0-0-0)
ANSC2401 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 1
 Animal Anatomy and Physiology I
    3 (2-3-4)
ANSC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์
 Preparation for Professional Experience for AnimalProduction and Health Sciences
    2 (0-90-0)
BIOL2401 พันธุศาสตร์
 Genetics
    3 (2-3-4)
BIOL2601 จุลชีววิทยา
 Microbiology
    3 (2-3-4)
CHEM2501 ชีวเคมีพื้นฐาน
 Fundamental of Biochemistry
    3 (2-3-4)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2553   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2461003 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
ANSC2301 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์
 Animal Nutrition and Feeding
    3 (2-3-4)
ANSC2402 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ 2
 Animal Anatomy and Physiology II
    3 (2-3-4)
ANSC2502 การจัดการโรคและสุขภาพสัตว์ในฟาร์ม
 Farm Animal Disease and Health Management
    3 (2-3-4)
ANSC2504 เวชภัณฑ์และการใช้ในปศุสัตว์
 Drugs and Their Usage in Livestock
    3 (2-3-4)
ANSC3601 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 Animal Breeding
    3 (3-0-6)
STAT1101 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2554   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AGLS2801 การศึกษาดูงานด้านเกษตรและชีวภาพ
 Field Trip in Agriculture and Life Sciences
    1 (0-2-0)
ANSC2503 โรคสัตว์สู่คน
 Zoonosis
    2 (2-0-4)
ANSC3101 ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการค้าปศุสัตว์
 Law and Regulation Related to Livestock Production andTrading
    2 (2-0-4)
ANSC3201 การผลิตและการจัดการสัตว์ปีก
 Poultry Production and Management
    3 (2-3-4)
ANSC3202 การผลิตและการจัดการสุกร
 Swine Production and Management
    3 (2-3-4)
ANSC3301 วิทยาการอาหารสัตว์
 Feed Science
    3 (2-3-4)
ANSC3603 เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว์
 Animal Biotechnology
    3 (2-3-4)
MNGT2401 การจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร
 Farm Business Management
    3 (3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2554   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ANSC3203 การผลิตและการจัดการสัตว์ให้เนื้อ
 Meat Animal Production and Management
    3 (2-3-4)
ANSC3204 การผลิตและการจัดการสัตว์ให้นม
 Dairy Animal Production and Management
    3 (2-3-4)
ANSC3702 การจัดการของเสียและผลพลอยได้จากสัตว์
 Animal Waste and By-product Management
    3 (2-3-4)
ANSC3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและสุขภาพสัตว์
 Research Methodology in Animal Production and HealthSciences
    3 (3-0-6)
ECON2222 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 Agriculture and Resource Economics
    3 (3-0-6)
FDST3605 สุขศาสตร์ผลิตภัณฑ์อาหารจากสัตว์
 Hygiene of Food Products from Animal Origin
    3 (2-3-4)
S620003 วิชาเลือกเสรี
 
    3 (0-0-0)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2555   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ANSC3207 การผลิตและการจัดการสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
 Small Ruminant Animal Production and Management
    3 (2-3-4)
ANSC3208 การผลิตและการจัดการกระต่าย
 Rabbit Production and Management
    3 (2-3-4)
ANSC3209 การผลิตและการจัดการสัตว์เฉพาะอย่าง
 Selected Animal Production and Management
    3 (2-3-4)
ANSC3303 มาตรฐานอาหารสัตว์
 Feed Standard
    3 (2-3-4)
ANSC4901 สัมมนาทางการผลิตและสุขภาพสัตว์
 Seminar in Animal Production and Health Sciences
    1 (0-2-1)
ANSC4903 ปัญหาพิเศษทางการผลิตและสุขภาพสัตว์
 Special Problems in Animal Production and HealthSciences
    3 (0-6-3)
S620003 วิชาเลือกเสรี
 
    3 (0-0-0)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2555   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ANSC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์
 Field Experience for Animal Production andHealth Sciences
    5 (0-0-350)
ANSC4805 สหกิจศึกษา
 Co - operative Education
    8 (0-0-600)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071