เมนูหลัก

แผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221201 : การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
กลุ่ม วท.บ.521(4)/18
 
 ปีการศึกษา 1/2552   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2461003 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2462003 กลุ่มวิชาภาษา
 
    3 (0-0-0)
2464003 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2465001 กลุ่มวิชาพลานามัย
 
    1 (0-0-0)
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
 Agriculture and Life Sciences
    3 (3-0-6)
BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
    3 (2-3-4)
CHEM1101 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemestry
    3 (2-3-4)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2552   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2462003 กลุ่มวิชาภาษา
 
    3 (0-0-0)
2463006 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
    6 (0-0-0)
AGSC1102 การผลิตพืชเพื่อชุมชนเมือง
 Urban Horticultural Production
    3 (2-3-4)
BIOL2101 พฤกษศาสตร์
 Botany
    3 (2-3-4)
CHEM1201 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 Fundamental Organic Chemistry
    3 (2-3-4)
MATH1201 หลักการคณิตศาสตร์
 Principles of Mathematics
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2553   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2461003 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2463001 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
    1 (0-0-0)
2465001 กลุ่มวิชาพลานามัย
 
    1 (0-0-0)
AGSC2202 ดิน ปุ๋ยและน้ำเพื่อการผลิตพืช
 Soil, Fertilizer and Water for Plant Production
    3 (2-3-4)
AGSC2301 การขยายพันธุ์พืช
 Plant Propagation
    3 (2-3-4)
AGSC2601 นิเวศวิทยาชุมชนเมือง
 Urban Ecology
    3 (3-0-6)
BIOL2601 จุลชีววิทยา
 Microbiology
    3 (2-3-4)
PHYS1301 ฟิสิกส์เบื้องต้น
 Introduction to Physics
    3 (2-3-4)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2553   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2462003 กลุ่มวิชาภาษา
 
    3 (0-0-0)
2464003 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
AGSC2203 เทคโนโลยีเครื่องปลูก
 Growing Media Technology
    3 (2-3-4)
BIOL2401 พันธุศาสตร์
 Genetics
    3 (2-3-4)
CHEM2501 ชีวเคมีพื้นฐาน
 Fundamental of Biochemistry
    3 (2-3-4)
S620003 วิชาเลือกเสรี
 
    3 (0-0-0)
STAT1101 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2554   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AGSC2101 มาตรฐาน ข้อบังคับและกฎหมายสินค้าเกษตร
 Agricultural Products Standard, Law and Regulation
    2 (2-0-4)
AGSC3304 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเทคโนโลยีชีวภาพของพืช
 Plant Tissue Culture and Biotechnology
    3 (2-3-4)
AGSC3310 การผลิตและการจัดการพืชโรงเรือน
 Nursery Plant Production and Management
    3 (2-3-4)
AGSC3401 การบริหารจัดการศัตรูพืช
 Integrated Pest Management
    3 (2-3-4)
AGSC4302 การจัดการพืชในร่ม
 Indoor Plant Management
    3 (3-0-6)
BIOL2102 สรีรวิทยาของพืช
 Plant Physiology
    3 (2-3-4)
MNGT2401 การจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร
 Farm Business Management
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2554   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AGLS2801 การศึกษาดูงานด้านเกษตรและชีวภาพ
 Field Trip in Agriculture and Life Sciences
    1 (0-2-0)
AGSC3102 การปรับปรุงพันธุ์พืช
 Plant Breeding
    3 (2-3-4)
AGSC3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
 Research Methodology in Plant Production and Managementfor Urban Community
    3 (3-0-6)
AGSC4303 การผลิตพืชอินทรีย์
 Organic Plant Production
    3 (2-3-4)
AGSC4304 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 Post Harvest
    3 (2-3-4)
AGSC4305 การผลิตพืชภายใต้ปัจจัยควบคุม
 Controlled Plant Production
    3 (2-3-4)
AGSC4306 วิทยาการปลูกพืชไร้ดิน
 Soilless Culture
    3 (2-3-4)
AGSC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
 Preparation for Professional Experience for PlantProduction and Management for Urban Community
    2 (0-0-90)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2555   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AGSC3104 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ
 Plant for Health
    3 (2-3-4)
AGSC3105 พืชพรรณเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 Plant and Environmental Quality
    3 (3-0-6)
AGSC3307 วิทยาการผลิตและการจัดการกล้วยไม้
 Orchid Production and Management
    3 (2-3-4)
AGSC3402 ชีวภัณฑ์และสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช
 Biochemicals and Plant Growth Regulators
    3 (2-3-4)
AGSC3701 การจัดการพืชเพื่อสวนสาธารณะ
 Park Management and Maintenance
    3 (3-0-6)
AGSC4307 วิทยาการผลิตและการจัดการพรรณไม้น้ำ
 Aquatic Plant Production and Management
    3 (2-3-4)
AGSC4901 สัมมนาทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
 Seminar in Plant Production and Management for UrbanCommunity
    1 (0-2-1)
AGSC4903 ปัญหาพิเศษทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
 Special Problems in Plant Production and Managementfor Urban Community
    3 (0-6-3)
S620003 วิชาเลือกเสรี
 
    3 (0-0-0)
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  25  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2555   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AGSC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
 Field Experience for Plant Production and Management for Urban Community
    5 (0-0-350)
AGSC4805 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
    8 (0-0-600)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071