เมนูหลัก

แผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
กลุ่ม วท.บ.521(4)/17
 
 ปีการศึกษา 1/2552   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2461003 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2463001 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
    1 (0-0-0)
BIOL1101 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
    3 (2-3-4)
CHEM1103 เคมีทั่วไป
 General Chemistry
    3 (3-0-6)
CHEM1104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
 General Chemistry Laboratory
    1 (0-3-0)
MATH1401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
 Calculus and Analytic Geometry 1
    3 (3-0-6)
PHYS1303 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
    3 (3-0-6)
PHYS1304 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Laboratory in Fundamental Physics
    1 (0-3-0)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2552   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2461003 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2462003 กลุ่มวิชาภาษา
 
    3 (0-0-0)
2463003 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2464003 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
AGLS1101 เกษตรและชีวภาพ
 Agriculture and Life Sciences
    3 (3-0-6)
CHEM2203 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
    3 (3-0-6)
CHEM2204 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry Laboratory
    1 (0-3-0)
MATH2401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
 Calculus and Analytic Geometry 2
    3 (3-0-6)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2553   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2462003 กลุ่มวิชาภาษา
 
    3 (0-0-0)
2463003 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2464003 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
 
    3 (0-0-0)
2465001 กลุ่มวิชาพลานามัย
 
    1 (0-0-0)
BIOL2603 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
    3 (3-0-6)
BIOL2604 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
    1 (0-3-0)
CHEM2603 เคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry
    3 (3-0-6)
CHEM2604 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry Laboratory
    1 (0-3-0)
FDST2102 กฏหมายและมาตรฐานอาหาร
 Food Standard and Regulations
    3 (3-0-6)
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2553   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2462003 กลุ่มวิชาภาษา
 
    3 (0-0-0)
2465001 กลุ่มวิชาพลานามัย
 
    1 (0-0-0)
CHEM2403 เคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry
    3 (3-0-6)
CHEM2404 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry Laboratory
    1 (0-3-0)
CHEM2503 ชีวเคมี
 Biochemistry
    3 (3-0-6)
CHEM2504 ปฏิบัติการชีวเคมี
 Biochemistry Laboratory
    1 (0-3-0)
FDST3201 การแปรรูปอาหาร 1
 Food Processing I
    3 (2-3-4)
FDST3501 จุลชีววิทยาทางอาหาร
 Food Microbiology
    4 (3-3-6)
FDST4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Preparation for Professional Experience forFood Science and Technology
    2 (0-0-90)
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2554   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FDST2401 โภชนศาสตร์
 Nutrition
    3 (3-0-6)
FDST3202 การแปรรูปอาหาร 2
 Food Processing II
    3 (2-3-4)
FDST3301 วิศวกรรมอาหาร
 Food Engineering
    4 (3-3-6)
FDST3401 เคมีอาหาร
 Food Chemistry
    3 (2-3-4)
FDST3601 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 Food Plant Sanitation
    2 (1-3-2)
FDST3901 หลักสถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร
 Statistics and Experimental Design for Agro-Industry
    4 (3-3-6)
FDST4701 การจัดการโรงงานผลิตอาหาร
 Food Plant Management
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  22  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2554   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AGLS2801 การศึกษาดูงานด้านเกษตรและชีวภาพ
 Field Trip in Agriculture and Life Sciences
    1 (0-2-0)
FDST3203 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
 Sensory Evaluation of Food
    2 (1-3-2)
FDST3205 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 Fishery Products Technology
    3 (2-3-4)
FDST3208 เทคโนโลยีเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์
 Nonalcoholic Beverage Technology
    3 (2-3-4)
FDST3402 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 Food Analysis
    3 (2-3-4)
FDST3504 เทคโนโลยีอาหารหมัก
 Food Fermentation Technology
    3 (2-3-4)
FDST3506 จุลินทรีย์ในอาหารหมักพื้นบ้านไทย
 Microorganism in Thai Traditional Fermented Foods
    3 (2-3-4)
FDST3602 การประกันคุณภาพอาหาร
 Food Quality Assurance
    3 (2-3-4)
FDST3606 การจัดการสุขาภิบาลในงานบริการอาหาร
 Hygienic Management in Food Services
    3 (2-3-4)
FDST3607 ระบบความปลอดภัยอาหาร
 Food Safety Systems
    3 (2-3-4)
FDST4101 บรรจุภัณฑ์อาหาร
 Food Packaging
    3 (2-3-4)
FDST4201 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Product Development
    3 (3-0-6)
FDST4401 สารเจือปนในอาหาร
 Food Additives
    3 (2-3-4)
รวม  13  รายวิชา  ทั้งหมด  36  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2555   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FDST3209 เทคโนโลยีขนมอบ
 Bakery Technology
    3 (2-3-4)
FDST3211 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารพื้นบ้านไทย
 Science and Technology of Thai Traditional Food
    3 (2-3-4)
FDST3502 จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
 Food Pathogens
    3 (2-3-4)
FDST3503 การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการแปรรูปอาหาร
 Microbiological Application in Food Processing
    3 (2-3-4)
FDST3603 เทคโนโลยีสะอาด
 Clean Technology
    3 (2-3-4)
FDST3604 สุขศาสตร์ผลิตภัณท์อาหารจากพืช
 Hygiene of Food Production from Plant Origin
    3 (2-3-4)
FDST4502 เครื่องมือและเทคนิคทางจุลชีววิทยาเพื่อการศึกษาค้นคว้าทางอาหาร
 Instrument and Technique in Microbiology for FoodResearch
    3 (2-3-4)
FDST4503 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 Industrial Microbiology
    3 (2-3-4)
FDST4603 การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตอาหาร
 Environmental Management in Food Plants
    3 (2-3-4)
FDST4702 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร
 Food Supply Chain Management
    2 (2-0-4)
FDST4901 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Seminar in Food Science and Technology
    1 (0-2-1)
FDST4903 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Special Problem in Food Science and Technology
    3 (0-6-3)
S620006 วิชาเลือกเสรี
 
    6 (0-0-0)
รวม  13  รายวิชา  ทั้งหมด  39  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2555   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FDST4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Preparation for Professinal Experience for Food Science and Technology
    5 (0-0-350)
FDST4805 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
    8 (0-0-600)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  13  หน่วยกิต   

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071