เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221201 : การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
กลุ่ม 531/วท.บ.531(4)/18
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ สถานภาพกลุ่ม
1 5311110695 นางสาวกันยารัตน์ ทองทรายจบ531/วท.บ.531(4)/18 
2 5311110026 นางสาวมัสจารี ขมิ้นทองจบ531/วท.บ.531(4)/18 
3 5311110034 นางสาวศิรประภา กมลเลิศจบ531/วท.บ.531(4)/18 
4 5311111065 นายณัฐรัตน์ ใบบังลาออก531/วท.บ.531(4)/18 
5 5311111057 นายวรพงษ์ ทรัพย์สมบัติลาออก531/วท.บ.531(4)/18 
6 5311110794 นายสุรัตน์ เทียมเมฆาลาออก531/วท.บ.531(4)/18 
7 5311110778 นายวรชน แสนเงินลาออก531/วท.บ.531(4)/18 
8 5311110752 นายฟาตอลา เจ๊ะแมพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
9 5311110059 นายนิรันดร์ สายอยู่พ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
10 5311111032 นายนวภัทร ประสมเพ็ชร์พ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
11 5311110679 นางสาวอาอีซะ มะพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
12 5311110810 นายอนุรักษ์ จันบัวลาพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
13 5311110802 นายอดิศักดิ์ ขาวเขียวพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
14 5311111073 นายภาณุ ผิวเหลืองพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
15 5311110786 นายวรัญญ ปวงใจพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
16 5311110760 นายภัทระ ฉัตรจริยเวศน์พ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
17 5311110042 นางสาวศิริรัตน์ วชิระศิริพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
18 5311110422 นางสาวเสาวลักษณ์ สีหาขันธ์พ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
19 5311110430 นายอิฐศรา เขยสูงเนินพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
20 5311110703 นายคีรีรัตน์ เนวะชื่นพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
21 5311110711 นายจักรพันธ์ พรหมเมตตาพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
22 5311110729 นายจักรพันธ์ โลสันเทียะพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
23 5311110737 นายชาญชัย ธรรมคุณพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/18 
24 5311111040 นายณัฐพล น้อยสาถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/18 
25 5311110315 นางสาวชลลดา รอดพิรุณถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/18 
26 5311110661 นางสาวด่วนมิสบะห์ ตุแวบือซาถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/18 
27 5311110018 นางสาวกุ้งนาง บุญยอถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/18 
28 5311110281 นายณัฐพล สุภาพงษ์ถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/18 
29 5311110745 นายทศพล พลเยี่ยมถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/18 
30 5311110067 นายอดิศักดิ์ นิยมธรรมถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/18 
31 5311110307 นางสาวภัสสร ยูรสวัสดิ์ถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/18 
32 5311110299 นางสาวสุดารัตน์ ปิ่นระลึกถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/18 
33 5311110448 นายสุรวุธ สังข์รัตน์ถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/18 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071