เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2561
กลุ่ม 611/วท.บ.611(4)/17
 
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6111100035 นางสาวกัญญาณัฐ รัตนวราหะ ปกติ611/วท.บ.611(4)/17 
2 6111100290 นายกันต์ธร เสริมสุขรัตนกุลปกติ611/วท.บ.611(4)/17 
3 6111100142 นางสาวกิ่งกาญจน์ ปานประเสริฐปกติ611/วท.บ.611(4)/17 
4 6111100316 นางสาวฐิตาพร แจ่มจันทร์ปกติ611/วท.บ.611(4)/17 
5 6111100282 นางสาวปวรวรรณ แก่นประยูรพ้นสภาพ611/วท.บ.611(4)/17 
6 6111100027 นางสาวปาริชาติ มีเอี่ยม ปกติ611/วท.บ.611(4)/17 
7 6111100043 นายพรชัย พึ่งพักษ์ ปกติ611/วท.บ.611(4)/17 
8 6111100324 นางสาวพันธิตรา วรรณชาติไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์611/วท.บ.611(4)/17 
9 6111100225 นางสาวพิมพ์ประไพ โหล่คำปกติ611/วท.บ.611(4)/17 
10 6111100266 นางสาวภัทริน สายทะเลปกติ611/วท.บ.611(4)/17 
11 6111100274 นายวิทยา ประพัฒนพงษ์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์611/วท.บ.611(4)/17 
12 6111100332 นางสาวเกษราภรณ์ พานุวงษ์ปกติ611/วท.บ.611(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071