เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2560
กลุ่ม 601/วท.บ.601(4)/17
 
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6011100440 นายกิตติศักดิ์ บรรลือทรัพย์601/วท.บ.601(4)/17 
2 6011100291 นางสาวจิรนันท์ ไชยอุดมปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
3 6011100325 นายชานนท์ อ่อนบุญไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์601/วท.บ.601(4)/17 
4 6011100283 นางสาวณัชชา รัตนมงคลปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
5 6011100366 นางสาวณัฐชนก ปานทองปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
6 6011100267 นางสาวทองกวาว ประเสริฐศรีปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
7 6011100200 นายทัพพสาร พุกเนียมไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์601/วท.บ.601(4)/17 
8 6011100036 นางสาวธัญลักษณ์ แซ่ลี้ ปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
9 6011100218 นางสาวนันทิยา ประฐมไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์601/วท.บ.601(4)/17 
10 6011100374 นางสาวบุษยา สะยุมมาปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
11 6011100341 นางสาวผริตา นันทพงศ์กาญจน์601/วท.บ.601(4)/17 
12 6011100234 นางสาวพัตรพิมล ลีพรมไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์601/วท.บ.601(4)/17 
13 6011100044 นางสาววรรณวลัยพร เสือสมิง ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์601/วท.บ.601(4)/17 
14 6011100333 นางสาววสุนธรา ลานทองไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์601/วท.บ.601(4)/17 
15 6011100275 นางสาววิภาพร ชนาธิปกรณ์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์601/วท.บ.601(4)/17 
16 6011100358 นายวิสุทธิ แก้วกาวีไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์601/วท.บ.601(4)/17 
17 6011100242 นางสาวสกุลทิพย์ คุ้มพันธ์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์601/วท.บ.601(4)/17 
18 6011100317 นางสาวสิริภา พัฒนะกุลพันธุ์ปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
19 6011100010 นางสาวสุตาภัทร น้อยจันทรวงค์ปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
20 6011100028 นางสาวอชิรญาณ์ ทอดเสียง ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์601/วท.บ.601(4)/17 
21 6011100259 นางสาวอชิรญาณ์ ทอดเสียงปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
22 6011100226 นางสาวเสาวรี เหมือนพร้อมไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์601/วท.บ.601(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071