เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221204 : ส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
กลุ่ม 531/วท.บ.531(4)/20
 
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5311110950 นางสาวกัลชนาถ บุญเพื่อนพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
2 5311111107 นายซอและ บูอีดำพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
3 5311100143 นายฐิติกร ธุวเสนถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/20 
4 5311110984 นางสาวติยานุช ติยะบุตรพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
5 5311110976 นายทิโมธี เทียบทองพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
6 5311110273 นายธงสะพัด พิมพ์เหลี่ยมจบ531/วท.บ.531(4)/20 
7 5311110943 นางสาวธมลวรรณ บุญเพื่อนพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
8 5311110240 นางสาวนลิษา เสวตเวชจบ531/วท.บ.531(4)/20 
9 5311111024 นายบรรจง พังงาถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/20 
10 5311110638 นายปฏิวัติ ขุนสูงเนินจบ531/วท.บ.531(4)/20 
11 5311111008 นายพงษ์เทพ พลรักษ์พ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
12 5311110828 นางสาวพรนิภา แซ่ตั้งพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
13 5311110257 นางสาวพรนิศา เจริญบุญจบ531/วท.บ.531(4)/20 
14 5311111016 นายพร้อมสิน ถีระวงษ์ถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/20 
15 5311100135 นายรังสิมันต์ โชชัย531/วท.บ.531(4)/20 
16 5311110653 นางสาวราตรี ธารณะพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
17 5311110836 นางสาววนิดา ศรีเจริญ531/วท.บ.531(4)/20 
18 5311100127 นางสาววิภาภรณ์ ศักดิ์ดีถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/20 
19 5311111099 นายสักรียา เพียรสกุลพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
20 5311110869 นายสุนทร วงษาสืบถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/20 
21 5311110646 นายสุบัณฑิต เพิ่มพรพิทักษ์พ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
22 5311110992 นายอนุวัฒน์ แจ่มกมลพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
23 5311110844 นางสาวอาภาภรณ์ เลไธสงพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
24 5311110877 นายอุดมศักดิ์ ชีพนุรัตน์ถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/20 
25 5311110968 นายเกียรติยศ ทินรัตน์วรกุลถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/20 
26 5311110612 นายเชิดฉัตร สังข์ทองพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
27 5311110265 นายเชิดชัย เนินชัยสงค์พ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
28 5311110620 นายเดโช หนองสังข์พ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 
29 5311110851 นายเพชระ พุดซ้อนพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/20 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071