เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
กลุ่ม 531/วท.บ.531(4)/17
 
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5311110331 นางสาวกนกพร ขันธเนตรถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/17 
2 5311110349 นางสาวจิราภา ทัพพรหมถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/17 
3 5311110521 นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศอาวุธลาออก531/วท.บ.531(4)/17 
4 5311110133 นางสาวจุฑามาศ จังสิริมงคลลาออก531/วท.บ.531(4)/17 
5 5311110141 นางสาวชนัญธิดา พรมมงคลจบ531/วท.บ.531(4)/17 
6 5311110232 นายชัยภัทร อุไทยนธุราทรพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/17 
7 5311110323 นางสาวณัฐชนก รังด่านจากพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/17 
8 5311110539 นางสาวณัฐชา สิงห์สมบุญจบ531/วท.บ.531(4)/17 
9 5311111081 นายณัฐวุฒิ หานาม531/วท.บ.531(4)/17 
10 5311110562 นายนันทนิล ภูริพิทักษ์โอฬาร531/วท.บ.531(4)/17 
11 5311110208 นางสาวนันท์นภัส พุทธจุฑาจันทร์จบ531/วท.บ.531(4)/17 
12 5311110570 นายบริบูรณ์ ปานรัตน์จบ531/วท.บ.531(4)/17 
13 5311110364 นางสาวปวีณา ถ้วยทองถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/17 
14 5311110588 นายพงศธร อนันตบุญพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/17 
15 5311110158 นางสาวพิชญดา บรรลือวงศ์ถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/17 
16 5311110547 นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสงจบ531/วท.บ.531(4)/17 
17 5311110166 นางสาวพุทธินันท์ รักบุญถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/17 
18 5311110182 นางสาวภารวี หริรักษ์ถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/17 
19 5311110190 นางสาววิภาวรรณ จันทร์ไวพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/17 
20 5311110372 นางสาววิลาวัลย์ มัตนามะถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/17 
21 5311110596 นายวิษณุพร พลโชติพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/17 
22 5311110406 นายสกล เนตรประสมศรีลาออก531/วท.บ.531(4)/17 
23 5311110604 นายสมคิด ชาไพโรจน์531/วท.บ.531(4)/17 
24 5311110554 นางสาวสมฤดี ดงสิงห์ลาออก531/วท.บ.531(4)/17 
25 5311110380 นางสาวสมหญิง พัฒวงษ์ถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/17 
26 5311110216 นางสาวสิริธาภรษ์ ยาหัสถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/17 
27 5311100119 นางสาวสุภัตรา ทิตะสุวรรณถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/17 
28 5311110398 นางสาวสุรีย์ภรณ์ ศรพรมถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/17 
29 5311110935 นายอธิศ เสวิวัฒน์พ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/17 
30 5311110174 นางสาวเพ็ญนภา เชียงแถวพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/17 
31 5311110224 นางสาวเอมมิกา นวลใยถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071