เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221202 : วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
กลุ่ม 531/วท.บ.531(4)/19
 
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5311110927 นายกล้าเกียรติ จันทร์คฤหาสน์พ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/19 
2 5311110919 นางสาวเกวลิน แซ่ท่อจบ531/วท.บ.531(4)/19 
3 5311110901 นายมานนท กุละปาลานนท์พ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/19 
4 5311110893 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์สุคนธ์จบ531/วท.บ.531(4)/19 
5 5311110885 นางสาวพรรณี พรมมาจบ531/วท.บ.531(4)/19 
6 5311110687 นางสาวสุนิสา ทองสงค์ถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/19 
7 5311110513 นายรัศมี ทองมีลาออก531/วท.บ.531(4)/19 
8 5311110505 นายธีรยุธ บัวใหญ่รักษาจบ531/วท.บ.531(4)/19 
9 5311110497 นางสาวสาวิตรี กรมสุริยศักดิ์พ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/19 
10 5311110489 นางสาววัชราพร ผัดเป้าพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/19 
11 5311110471 นางสาวยาณัจฉรา พึ่งสายพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/19 
12 5311110463 นางสาวพุทธินันท์ รักบุญจบ531/วท.บ.531(4)/19 
13 5311110455 นางสาวจิตราพร พวงจินดาพ้นสภาพ531/วท.บ.531(4)/19 
14 5311110414 นางสาวณัฐวรรณ บุตรเนียรถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/19 
15 5311110356 นายศุภณัฐ เหมศรีชาติถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/19 
16 5311110125 นายทศพล เกลาเกลี้ยงถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/19 
17 5311110117 นางสาวสุภาวดี ผลพลถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/19 
18 5311110109 นางสาวพิมลพรรณ มุกค์ทรัพย์จบ531/วท.บ.531(4)/19 
19 5311110091 นางสาวพอตา เทศอินทร์จบ531/วท.บ.531(4)/19 
20 5311110083 นางสาวนพวรรณ ภูวจินดาจบ531/วท.บ.531(4)/19 
21 5311110075 นางสาวณฐพร พวงสมบัติถอนชื่อออก531/วท.บ.531(4)/19 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071