เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2562
กลุ่ม 621/วท.บ.621(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6211100117 นางสาวสิริลักษณ์ ฮ่องกิ้มไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์621/วท.บ.621(4)/17 
2 6211100158 นางสาวณัฐสุดา ใจมั่นไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์621/วท.บ.621(4)/17 
3 6211100174 นางสาวพิมทิธนา จินตพัฒนากิจไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์621/วท.บ.621(4)/17 
4 6211100216 นายสุรพล บุปผาลาออก621/วท.บ.621(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071