เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221206 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
ปีการศึกษาที่เข้า 2561
กลุ่ม 611/วท.บ.611(4)/24
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6111100092 นางสาวอัมพร บุญอาษา พ้นสภาพ611/วท.บ.611(4)/24 
2 6111100159 นายฐาปกรณ์ โชติธีระประทีปต์พ้นสภาพ611/วท.บ.611(4)/24 
3 6111100241 นายยศกร ขันนิธิพ้นสภาพ611/วท.บ.611(4)/24 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071