เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221206 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
ปีการศึกษาที่เข้า 2561
กลุ่ม 611/วท.บ.611(4)/24
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6111100050 นายฐิติกร จันทสีร์ ปกติ611/วท.บ.611(4)/24 
2 6111100068 นายพรชัย นวเลิศปรีชา ปกติ611/วท.บ.611(4)/24 
3 6111100076 นางสาวณัฐชา เพ็งสุวรรณ ลาออก611/วท.บ.611(4)/24 
4 6111100084 นายกิตติวุฒิ นาคมงคล ปกติ611/วท.บ.611(4)/24 
5 6111100092 นางสาวอัมพร บุญอาษา พ้นสภาพ611/วท.บ.611(4)/24 
6 6111100100 นายธนเทพ จักรแแก้ว ปกติ611/วท.บ.611(4)/24 
7 6111100118 นางสาวเกวลิน ยะวร ปกติ611/วท.บ.611(4)/24 
8 6111100126 นางสาวอรทัย พินิจทรัพย์ปกติ611/วท.บ.611(4)/24 
9 6111100134 นายกิตติกูล ไทยประเสริฐไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์611/วท.บ.611(4)/24 
10 6111100159 นายฐาปกรณ์ โชติธีระประทีปต์พ้นสภาพ611/วท.บ.611(4)/24 
11 6111100167 นายประดิพัทธ์ ส่งโสภาปกติ611/วท.บ.611(4)/24 
12 6111100175 นายธีรพัฒน์ ถือพุทธปกติ611/วท.บ.611(4)/24 
13 6111100183 นายปราณชีพ ไม่โศกไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์611/วท.บ.611(4)/24 
14 6111100191 นายครรชิต ดีใจไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์611/วท.บ.611(4)/24 
15 6111100209 นายธนายุทธ พรมภักดีไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์611/วท.บ.611(4)/24 
16 6111100217 นายกันตณัฐ สุญาณวนิชกุลไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์611/วท.บ.611(4)/24 
17 6111100233 นางสาวทินนิชา ธรมธัชไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์611/วท.บ.611(4)/24 
18 6111100241 นายยศกร ขันนิธิพ้นสภาพ611/วท.บ.611(4)/24 
19 6111100258 นายมงคล ศรีรัตน์ปกติ611/วท.บ.611(4)/24 
20 6111100308 นางสาวสุภาวินี จูวงษ์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์611/วท.บ.611(4)/24 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071