เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2561
กลุ่ม 611/วท.บ.611(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6111100274 นายวิทยา ประพัฒนพงษ์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์611/วท.บ.611(4)/17 
2 6111100282 นางสาวปวรวรรณ แก่นประยูรพ้นสภาพ611/วท.บ.611(4)/17 
3 6111100324 นางสาวพันธิตรา วรรณชาติไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์611/วท.บ.611(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071