เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221206 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
ปีการศึกษาที่เข้า 2560
กลุ่ม 601/วท.บ.601(4)/24
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6011100069 นางสาวเมธาวี เหลืองรุ่งรัส ถอนชื่อออก601/วท.บ.601(4)/24 
2 6011100085 นางสาวฌัฏฐธิดา ชินวงศ์พ้นสภาพ601/วท.บ.601(4)/24 
3 6011100143 นายกันตณัฐ สุญาณวนิชกุลพ้นสภาพ601/วท.บ.601(4)/24 
4 6011100168 นายปริญญา กุณาตรีไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/24 
5 6011100176 นายณัฐวัตร ขำดีไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/24 
6 6011100184 นางสาววรรณิดา อัมพรวิวัฒน์ไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/24 
7 6011100192 นางสาวมัลลิกา เมฆดำรงศรีไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/24 
8 6011100408 นางสาวชัญญา ธัญญะไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/24 
9 6011100432 นางสาวศศิประภา เปลี่ยนศรีเมืองพ้นสภาพ601/วท.บ.601(4)/24 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071