เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221206 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
ปีการศึกษาที่เข้า 2560
กลุ่ม 601/วท.บ.601(4)/24
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6011100051 นางสาวนฤมล พูลมงคลปกติ601/วท.บ.601(4)/24 
2 6011100077 นายณัฐวุฒิ ปิ่นยกูลปกติ601/วท.บ.601(4)/24 
3 6011100093 นายพัฒนพล พรมทองปกติ601/วท.บ.601(4)/24 
4 6011100101 นายวรวุฒิ ศรีตองอ่อนปกติ601/วท.บ.601(4)/24 
5 6011100119 นายรณชัย สวยค้าข้าวปกติ601/วท.บ.601(4)/24 
6 6011100127 นายกชกร สัพสารปกติ601/วท.บ.601(4)/24 
7 6011100135 นางสาวปวันรัตน์ วงษ์เสงี่ยมปกติ601/วท.บ.601(4)/24 
8 6011100309 นางสาวณัฐณิกา นิลฉวีปกติ601/วท.บ.601(4)/24 
9 6011100382 นายฐิติพันธ์ สืบประสิทธิ์ปกติ601/วท.บ.601(4)/24 
10 6011100390 นายพุฒิพงศ์ เสนน้อยปกติ601/วท.บ.601(4)/24 
11 6011100416 นางสาวกรรณิกา สันเต๊ะปกติ601/วท.บ.601(4)/24 
12 6011100424 นายวัชรพงษ์ วัชรเฉลิมปกติ601/วท.บ.601(4)/24 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071