เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2560
กลุ่ม 601/วท.บ.601(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6011100028 นางสาวอชิรญาณ์ ทอดเสียง ถอนชื่อออก601/วท.บ.601(4)/17 
2 6011100044 นางสาววรรณวลัยพร เสือสมิง ถอนชื่อออก601/วท.บ.601(4)/17 
3 6011100200 นายทัพพสาร พุกเนียมไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/17 
4 6011100218 นางสาวนันทิยา ประฐมไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/17 
5 6011100226 นางสาวเสาวรี เหมือนพร้อมไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/17 
6 6011100234 นางสาวพัตรพิมล ลีพรมไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/17 
7 6011100242 นางสาวสกุลทิพย์ คุ้มพันธ์ไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/17 
8 6011100275 นางสาววิภาพร ชนาธิปกรณ์ไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/17 
9 6011100325 นายชานนท์ อ่อนบุญไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/17 
10 6011100333 นางสาววสุนธรา ลานทองไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/17 
11 6011100358 นายวิสุทธิ แก้วกาวีไม่รายงานตัว601/วท.บ.601(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071