เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2560
กลุ่ม 601/วท.บ.601(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6011100010 นางสาวสุตาภัทร น้อยจันทรวงค์ปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
2 6011100036 นางสาวธัญลักษณ์ แซ่ลี้ ปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
3 6011100259 นางสาวอชิรญาณ์ ทอดเสียงปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
4 6011100267 นางสาวทองกวาว ประเสริฐศรีปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
5 6011100283 นางสาวณัชชา รัตนมงคลปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
6 6011100291 นางสาวจิรนันท์ ไชยอุดมปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
7 6011100317 นางสาวสิริภา พัฒนะกุลพันธุ์ปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
8 6011100366 นางสาวณัฐชนก ปานทองปกติ601/วท.บ.601(4)/17 
9 6011100374 นางสาวบุษยา สะยุมมาปกติ601/วท.บ.601(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071