เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221206 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
ปีการศึกษาที่เข้า 2559
กลุ่ม 591/วท.บ.591(4)/24
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5911100526 นางสาวสุดารัตน์ คล้ายแก้วถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
2 5911100773 นางสาวปรียาภรณ์ อัวใจรักษ์พ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/24 
3 5911100807 นายศรุฒม์ แสวงพืชน์ลาออก591/วท.บ.591(4)/24 
4 5911100815 นายณัฐพล เจริญศรีพ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/24 
5 5911100831 นายจิรเวช เพิ่มทองเผือกถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
6 5911100849 นางณัชชา ศิริรัตน์ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
7 5911100856 นายกำพล ฉิมพงษ์ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
8 5911100864 นายอมรเทพ บารมีถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
9 5911100880 นายธรรมรัตน์ ปิ่นแก้วถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
10 5911100906 นางสาวฟ้าใส อินทร์สวนพ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/24 
11 5911100914 นายเกียรติยศ อ่วมนิ่ม ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
12 5911100922 นายพัชรพล พละเดช ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
13 5911100930 นายภูมิศักดิ์ เกษม ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
14 5911100948 นายธีร์ดนัย ยาเขียว ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
15 5911100955 นายถิรวัฒน์ วิชางาม ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
16 5911100963 นายศิวณัฐ บัวงาม ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
17 5911100971 นายวันนิวัต กรีลพ ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
18 5911100989 นายจักรกฤษณ์ ชายสีอ่อน ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
19 5911100997 นายธนวิทย์ ทองชูศรี ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
20 5911101003 นายวัศพล สุขสมบูรณ์ ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
21 5911101011 นายปิยวัฒน์ วาพัดไทย ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
22 5911101029 นายคชาวุฒิ สรรพโภชน์ พ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/24 
23 5911101037 นายวรารเทพ ทองนวล ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
24 5911101045 นายชนาวิชญ์ นุ่นด้วง พ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/24 
25 5911101052 นายพัฒนธีน์ กุลเสรีวงศ์ ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
26 5911101060 นายธีระศักดิ์ พระไชยบุญ ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
27 5911101078 นายอุกฤษฏ์ กมลสินธ์ ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
28 5911101086 นายนิติพล นามวิเศษ ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
29 5911101094 นายเพิ่มพูล มงคลสระ ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
30 5911101102 นายวิศรุต ศรีจันทร์ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
31 5911101284 นางสาวนิศาชล เป้าอิ่มถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
32 5911101359 นางสาวฉัตราภรณ์ เนตรทิพย์พ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/24 
33 5911101375 นายกฤตพล หงษ์ยนต์พ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/24 
34 5911101383 นายณัฏฐกิตต์ ศรีพลอยถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
35 5911101391 นายจิราวุฒิ รุ่งเลิศพ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/24 
36 5911101417 นายพชรพล พยัคฆ์ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/24 
37 5911101433 นางสาวฮิคาริ คูโบพ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/24 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071