เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221206 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
ปีการศึกษาที่เข้า 2559
กลุ่ม 591/วท.บ.591(4)/24
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5911100534 นางสาวศิรินารถ ฉิมสุดปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
2 5911100781 นายสุรวุฒิ พงษ์กล้าปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
3 5911100799 นางสาวหทัยภัทร อีสาปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
4 5911100823 นายณัฐภัทร ศรีฤกษ์ปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
5 5911100872 นายกฤตนัย ทองโอฬารปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
6 5911100898 นายอิศรา มาลารัตน์ปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
7 5911101292 นายธรรมวิทย์ กุระคำปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
8 5911101300 นายชนัญชัย เข็มเพชรปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
9 5911101318 นางสาวสุดารัตน์ คล้ายแก้วปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
10 5911101326 นายพชรพล พลับพลาปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
11 5911101334 นายภูรินทร์ เจริญอยู่คงรอดปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
12 5911101342 นายชาญณรงค์ แปะก๋งเส้งปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
13 5911101367 นางสาวธัญนิฌา เกิดพุ่มปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
14 5911101409 นางสาวบุศรินทร์ ง้าวแหลมปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
15 5911101425 นายเมธาวี ง้าวแหลมปกติ591/วท.บ.591(4)/24 
16 5911101466 นายวิสา สีผาปกติ591/วท.บ.591(4)/24 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071