เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2559
กลุ่ม 591/วท.บ.591(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5911100021 นายพศวีร์ แซ่เบ๊ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
2 5911100445 นายธนวัฒน์ แขพิมายปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
3 5911100516 นายจิรโชติ ชื่นฟุกปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
4 5911100567 นางสาวรัศมี ศิริสำราญปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
5 5911100575 นางสาวบุษราคัม พิจิตรพงศ์ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
6 5911100591 นางสาววราภรณ์ ศรีละครปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
7 5911100625 นางสาวภาพิมล สะสีการปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
8 5911100641 นางสาวณัฐธิดา ใจใหญ่ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
9 5911100658 นางสาวเปมิกา ประคำทองปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
10 5911100682 นางสาวชญานี พรานเนื้อปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
11 5911100690 นางสาวกนกพร เข็มทิพย์ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
12 5911100708 นางสาวศุศุมา หอมสุคนธ์ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
13 5911100732 นายกานต์ คัมภิรานนท์ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
14 5911100765 นางสาวสุปราณี จันทร์ศรีโคตรปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
15 5911101128 นายพลณัฐ เอี่ยมสุภาพปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
16 5911101136 นางสาวศวงสุดา ทำจันทาปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
17 5911101144 นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงแก้วปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
18 5911101169 นายคุณากร ขีระจิตต์ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
19 5911101235 นางสาวจุฑาภรณ์ ใคร่ครวญปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
20 5911101250 นายเอกลักษ์ อุดมปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
21 5911101268 นายหรรษา ทองเนียมปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
22 5911101458 นางสาวสุภารัตน์ อินทร์แก้วปกติ591/วท.บ.591(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071