เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2559
กลุ่ม 591/วท.บ.591(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5911100021 นายพศวีร์ แซ่เบ๊ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
2 5911100102 นางสาวณัฐธิชา แซ่ตั้งถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
3 5911100283 นางสาวศิริพร ศรีชัยถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
4 5911100364 นางสาวดวงกมล นิ่มผึ้งถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
5 5911100445 นายธนวัฒน์ แขพิมายปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
6 5911100516 นายจิรโชติ ชื่นฟุกปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
7 5911100542 นางสาวหทัยทิพย์ บุญศัพท์พ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/17 
8 5911100559 นางสาวธิติมา ราชวงษ์ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
9 5911100567 นางสาวรัศมี ศิริสำราญปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
10 5911100575 นางสาวบุษราคัม พิจิตรพงศ์ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
11 5911100583 นางสาวสงกรานต์ แก้วหาญถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
12 5911100591 นางสาววราภรณ์ ศรีละครปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
13 5911100609 นายอานนท์ วุฒิสีลานนท์ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
14 5911100617 นางสาวกัลยาณี วงษ์จันทร์ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
15 5911100625 นางสาวภาพิมล สะสีการปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
16 5911100633 นางสาวรุจิษยา มีใหม่ลาออก591/วท.บ.591(4)/17 
17 5911100641 นางสาวณัฐธิดา ใจใหญ่ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
18 5911100658 นางสาวเปมิกา ประคำทองปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
19 5911100666 นางสาวจิรประภา เผ่าน้อยถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
20 5911100674 นายเมธา วงศ์ดิเรกถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
21 5911100682 นางสาวชญานี พรานเนื้อปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
22 5911100690 นางสาวกนกพร เข็มทิพย์ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
23 5911100708 นางสาวศุศุมา หอมสุคนธ์ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
24 5911100716 นางสาวภาวรินทร์ ศรีมูลถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
25 5911100724 นางสาวจุฑามาศ พงษ์สมทรงถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
26 5911100732 นายกานต์ คัมภิรานนท์ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
27 5911100740 นายก้องภพ สุวรรณรงค์ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
28 5911100757 นางสาวจิระนันทร์ เขียวจินดาถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
29 5911100765 นางสาวสุปราณี จันทร์ศรีโคตรปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
30 5911101110 นายจิรศักดิ์ พงษ์ไทยพ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/17 
31 5911101128 นายพลณัฐ เอี่ยมสุภาพปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
32 5911101136 นางสาวศวงสุดา ทำจันทาปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
33 5911101144 นางสาวหนึ่งฤทัย ดวงแก้วปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
34 5911101151 นางสาวชนิกานต์ อิงแก้วถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
35 5911101169 นายคุณากร ขีระจิตต์ปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
36 5911101177 นางสาวสมใจ แสงเผ่นถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
37 5911101185 นางสาวเบญจมาศ บุดดาเจริญพ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/17 
38 5911101193 นางสาวเนตรนภิศ เจริญขำถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
39 5911101201 นางสาวศรัณยา อ่อนธนูถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
40 5911101219 นายภาณุวัฒน์ แซ่ลี้ถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
41 5911101227 นายพชรพล หฤทัยพ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/17 
42 5911101235 นางสาวจุฑาภรณ์ ใคร่ครวญปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
43 5911101250 นายเอกลักษ์ อุดมปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
44 5911101268 นายหรรษา ทองเนียมปกติ591/วท.บ.591(4)/17 
45 5911101276 นางสาวกนกวรรณ พิมเสนถอนชื่อออก591/วท.บ.591(4)/17 
46 5911101441 นายณัฐวุฒิ เข็มสุวรรณพ้นสภาพ591/วท.บ.591(4)/17 
47 5911101458 นางสาวสุภารัตน์ อินทร์แก้วปกติ591/วท.บ.591(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071