เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2553
กลุ่ม 531/วท.บ.531(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5311110141 นางสาวชนัญธิดา พรมมงคลจบ531/วท.บ.531(4)/17 
2 5311110208 นางสาวนันท์นภัส พุทธจุฑาจันทร์จบ531/วท.บ.531(4)/17 
3 5311110539 นางสาวณัฐชา สิงห์สมบุญจบ531/วท.บ.531(4)/17 
4 5311110547 นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสงจบ531/วท.บ.531(4)/17 
5 5311110570 นายบริบูรณ์ ปานรัตน์จบ531/วท.บ.531(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071