เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221204 : ส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
กลุ่ม 521/วท.บ.521(4)/20
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5211000277 นางสาวสุปรีดา  เพชรคงทอง จบ521/วท.บ.521(4)/20 
2 5211100523 นางสาวพิมลพรรณ เมือบศรีจบ521/วท.บ.521(4)/20 
3 5211100614 นางสาวสุดารัตน์ หรั่งศิริพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/20 
4 5211100796 นายสามารถ บัวทองพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/20 
5 5211100820 นายเกล็ดเพชร สัจจวิโสพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/20 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071