เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221202 : วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
กลุ่ม 521/วท.บ.521(4)/19
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5211000269 นางสาวอัญชนา สามีพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/19 
2 5211100309 นายจีระศักดิ์ สุดาจันทร์จบ521/วท.บ.521(4)/19 
3 5211100564 นายกล้าเกียรติ จันทร์คฤหาสน์พ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/19 
4 5211100630 นายภวินท์ รอดนวลลาออก521/วท.บ.521(4)/19 
5 5211100754 นายพงษ์กร แสงแจ่มจบ521/วท.บ.521(4)/19 
6 5211100812 นายอนุสรณ์ ศรสุวรรณพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/19 
7 5211100838 นายธนะชัย เขื่อนใหญ่พ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/19 
8 5211100846 นางสาววรรณวิสา สมพึ่งทรัพย์จบ521/วท.บ.521(4)/19 
9 5211100887 นายธนชัย แซ่ตั้งพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/19 
10 5211100986 นางสาวศรัญญา สุวรรณสุขจบ521/วท.บ.521(4)/19 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071