เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221201 : การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
กลุ่ม 521/วท.บ.521(4)/18
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5211000244 นางสาวทิพวรรณ  ทองเนื้อทิพย์ จบ521/วท.บ.521(4)/18 
2 5211100713 นายศิริพงษ์ เครื่องต้นจบ521/วท.บ.521(4)/18 
3 5211100721 นายอรรณพ โพธิ์จาจบ521/วท.บ.521(4)/18 
4 5211100929 นางสาวจุรีพร ทองหล่อจบ521/วท.บ.521(4)/18 
5 5211100978 นางสาวดาวนิล สมสกุลจบ521/วท.บ.521(4)/18 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071