เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
กลุ่ม 521/วท.บ.521(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5211100440 นายณัฐพล บุบผาชาติจบ521/วท.บ.521(4)/17 
2 5211100473 นางสาวประยูร จารุภาคจบ521/วท.บ.521(4)/17 
3 5211100481 นางสาวณัฏฐ์นรี เอกระจบ521/วท.บ.521(4)/17 
4 5211100499 นางสาวปวีณา แพงสกลจบ521/วท.บ.521(4)/17 
5 5211100515 นางสาวพรพิมล คงมาจบ521/วท.บ.521(4)/17 
6 5211100549 นางสาวศินีนารถ ค้าสุวรรณจบ521/วท.บ.521(4)/17 
7 5211100622 นางสาวจุฑารัตน์ อยู่รองจบ521/วท.บ.521(4)/17 
8 5211100739 นางสาวบุญล้อม อุตตะจบ521/วท.บ.521(4)/17 
9 5211100937 นายกัปตัน กลั่นเสนาะจบ521/วท.บ.521(4)/17 
10 5211100994 นางสาวจุฑามาศ รสรุ่งจบ521/วท.บ.521(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071