เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
กลุ่ม 521/วท.บ.521(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5211000087 นางสาวนัธนาถ  ดิษบรรจง พ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
2 5211000103 นางสาวมณีรัตน์ จันดีพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
3 5211000129 นางสาวศันสนีย์ เสนานุชพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
4 5211100358 นายสิวพงษ์ ประเทศพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
5 5211100366 นางสาวจริยา เกตุศรีรักษ์พ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
6 5211100374 นางสาวทิพวรรณ พิลาแดง521/วท.บ.521(4)/17 
7 5211100440 นายณัฐพล บุบผาชาติจบ521/วท.บ.521(4)/17 
8 5211100457 นายณัฐวุฒิ เนตรขำพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
9 5211100465 นายนัสรูดิล เปาะเซ้งพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
10 5211100473 นางสาวประยูร จารุภาคจบ521/วท.บ.521(4)/17 
11 5211100481 นางสาวณัฏฐ์นรี เอกระจบ521/วท.บ.521(4)/17 
12 5211100499 นางสาวปวีณา แพงสกลจบ521/วท.บ.521(4)/17 
13 5211100515 นางสาวพรพิมล คงมาจบ521/วท.บ.521(4)/17 
14 5211100549 นางสาวศินีนารถ ค้าสุวรรณจบ521/วท.บ.521(4)/17 
15 5211100606 นางสาววัลลภา สายจันทร์พ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
16 5211100622 นางสาวจุฑารัตน์ อยู่รองจบ521/วท.บ.521(4)/17 
17 5211100648 นางสาวช่อทิพย์ บาร์โธโลมิวพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
18 5211100655 นายสิทธิโชค อู่ทองพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
19 5211100705 นางสาววิไลลักษณ์ ขันโมรีพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
20 5211100739 นางสาวบุญล้อม อุตตะจบ521/วท.บ.521(4)/17 
21 5211100879 นายธนบัตร แสงสายพ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
22 5211100903 นางสาวสุภาพร สมโภชน์พ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
23 5211100911 นางสาวน้ำฝน นนทักร์พ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 
24 5211100937 นายกัปตัน กลั่นเสนาะจบ521/วท.บ.521(4)/17 
25 5211100994 นางสาวจุฑามาศ รสรุ่งจบ521/วท.บ.521(4)/17 
26 5211101000 นายพิชิต ลีพงษ์ไพบูลย์ลาออก521/วท.บ.521(4)/17 
27 5211101018 นายปัณณภณ คล้ายจันทร์พงษ์พ้นสภาพ521/วท.บ.521(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071