เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา4901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2552
กลุ่ม 521/วท.บ.521(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 5211000129 นางสาวศันสนีย์ เสนานุชปกติ521/วท.บ.521(4)/17 
2 5211100358 นายสิวพงษ์ ประเทศปกติ521/วท.บ.521(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071